smsMarket.pl

wersja Beta
Koszyk Koszyk jest pusty Twoje punkty: 0

Regulamin

Korzystanie z Serwisu smsmarket.pl oznacza akceptację niniejszego REGULAMINIU

REGULAMIN USŁUG I SERWISÓW PREMIUM prowadzonych w ramach Serwisu www.smsmarket.pl

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usług świadczonych przez firmę Biznes Brokers Sp. z o.o, z siedzibą we Wrocławiu 50-413, Plac Wróblewskiego 3a, NIP 8992736061, REGON 021890138, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000423467, o kapitale zakładowym 6.000 PLN.

Definicje:

Serwis - serwis internetowy smsmarket.pl, świadczący usługi, prowadzony przez firmę Biznes Brokers Sp. z o.o., zwany dalej „Serwis”.
Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, lub podmiot gospodarczy. Użytkownikiem może być osoba korzystająca z łącza internetowego oraz posiadająca konto poczty elektronicznej i telefon komórkowy z aktywną kartą SIM u dowolnego krajowego Operatora sieci komórkowej. Użytkownikiem może być osoba, która dokonała rejestracji w Serwisie.

§1
REJESTRACJA
 

 1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna oraz podmiot gospodarczy.
 2. Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat.
 3. Użytkownikiem może być osoba korzystająca z łącza internetowego oraz posiadająca konto poczty elektronicznej i telefon komórkowy z aktywną kartą SIM u dowolnego krajowego Operatora sieci komórkowej.
 4. Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie Serwisu, podając adres e-mail oraz nazwę, pod którą będzie występował, ustanowione hasło a także opcjonalne informacje dodatkowe.
 5. Użytkownikowi zostaje utworzone w Serwisie konto, które będzie mógł zasilać punktami w systemie SMS Premium.
 6. Użytkownik, dokonując rejestracji, powierza Serwisowi do przetwarzania dane osobowe w celu prawidłowej realizacji usług.
 7. Dokonując rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Serwis oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji związanych z ofertą, promocjami, konkursami i innymi działaniami komercyjnymi prowadzonymi przez Serwis.
 8. Serwis jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i nieudostępnia danych osobowych Użytkownika innym podmiotom niezwiązanym z Serwisem.
 9. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa.
 10. W celu ograniczenia nadużyć telekomunikacyjnych (fraud) właściciel Serwisu ma prawo w określonych przypadkach zażądać od Użytkownika udokumentowania, że jest właścicielem numeru lub numerów podanych w procesie rejestracji poprzez przedstawienie właścicielowi Serwisu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjncyh lub fv za dany numer lub numery.
 11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu przez Użytkowników korzystających z Serwisu niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub bez zapoznania się z nim oraz za niewłaściwe zrozumienie przez Użytkownika oferowanej przez Serwis usługi.
 12. Niedopuszczalne są działania Użytkownika mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Serwis dopuszczenia się przez
  Użytkownika takich działań, niezwłocznie zablokuje konto danego Użytkownika. Serwis może podjąć działania prawne względem Użytkownika, mające na celu naprawieniem poniesionej szkody. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.


§2
SYSTEM SMS PREMIUM
 

 1. Czynności dokonywane w ramach Serwisu nie mają charakteru czynności bankowych a serwis nie pełni funkcji Agenta Rozliczeniowego w myśl ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych.
 2. SMS Premium oznacza SMS o podwyższonej opłacie w przedziale cenowym: 5 PLN netto – 25 PLN netto.
 3. Serwis umożliwia użytkownikowi nabycie punktów za pomocą Usługi SMS Premium.
 4. Użytkownik może zasilić swoje konto zarejestrowane w Serwisie kwotą 5 PLN netto, 10 PLN netto oraz 25 PLN netto, wysyłając pod wskazany na stronie Serwsu nr SMS Premium, którego koszt jest adekwatny do kwoty zasilenia konta.
 5. Do kosztu wysłanego przez Użytkownika SMS Premium doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.
 6. Po wysłaniu SMS Premium Użytkownik otrzymuje SMS zwrotny z Serwisu z kodem transakcji, który wpisuję w wyznaczone miejsce w panelu Użytkownika, zasilając tym samym swoje konto.
 7. Podstawą ewentualnej reklamacji jest zachowany SMS zwrotny z Serwisu z kodem transakcji.
 8. Użytkownik, wysyłając SMS Premium w celu zasilenia konta, zdobywa punkty. Za każdy 1 PLN netto Użytkownik nabywa 10 punktów.
 9. Użytkownik ma dostęp do swojego konta i posiada informacje na temat aktualnego stanu swojego konta.
 10. Serwis zapewnia obsługę maksymalnie 1 wiadomości SMS Premium przesłanej z jednego numeru telefonu w okresie 10 minut.
 11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Użytkownika wynikające z niezastosowanie się do zapisu w punkcie 7 oraz informacji zawartych na stronach Serwisu dotyczących częstotliwości wysyłania wiadomości SMS Premium.
 12. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za błędy Użytkownika popełniane podczas wpisywania kodu zamówienia lub wybierania numeru SMS Premium.
 13. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z błędów i przerw w działaniu Serwisu.
 14. Użytkownik może wymienić uzbierane punkty na bony zakupowe do wykorzystania w wybranych sieciach handlowych będących Partnerami Serwisu lub na bony zakupowe do wykorzystania w Serwisie w sklepie Internetowym smsmarket.pl
 15. Towary będące przedmiotem ofert Serwisu są legalne i dopuszczone przez przepisy prawa.
 16. Towary będące przedmiotem ofert są nowe i posiadają gwarancję na okres zależny od rodzaju towaru.
 17. Użytkownik może dokonać zakupu towaru w sklepie Internetowym smsmarket.pl, uiszczając opłatę za pomocą kilku wariantów:
  a. Bonów zakupowych
  b. Gotówki
  c. Bonów zakupowych + gotówki
 18. Dla bezpieczeństwa Użytkowników Serwisu oraz w celu zminimalizowania nadużyć telekomunikacyjnych (fraud) właściciel Serwisu ma prawo zażądać od Użytkownika dokumentu potwierdzającego naliczenie przez Operatora opłat za wysłane w danym okresie SMSy Premium.§3
REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 

 1. Użytkownik, który zgromadził odpowiednią ilość punktów, może złożyć w Serwsie w sklepie Internetowym smsmarket.pl zamówienie o wartości nie większej niż stan jego konta.
 2. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy z Serwisem.
 3. Po złożeniu zamówienia na określoną kwotę stan konta Użytkownika automatycznie się pomniejsza o wykorzystaną przez Użytkownika w Serwisie wartość oraz o koszty przesyłki zgodnie z przelicznikiem 1 PLN netto = 10 punktów.
 4. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma od Serwisu list elektroniczny z treścią zamówienia.
 5. Potwierdzenie przez Użytkownika zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy z Serwisem.
 6. Realizacja zamówienia z wykorzystaniem punktów zgromadzonych na koncie Użytkownika odbywa się do 14 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, w którym zostało żłożone zamówienie.
 7. W przypadku opóźnień niezależnych od Serwisu Użytkownik będzie informowany.
 8. Rezygnacja z zamówienia może odbyć się drogą elektroniczną lub telefoniczną.
 9. Serwis ma prawo anulować zamówienie oraz proces realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
 10. W przypadku niemożności realizacji zamówienia Użytkownik zostanie o tym poinformowany a także zostanie mu zaproponowana oferta zamienna. Jeśli Użytkownik nie zgodzi się na oferowane warunki, może zrezygnować z zamówienia.
 11. Zamówienie dostarczane jest Użytkownikowi przez kuriera w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00.
 12. Podczas odbioru przesyłki Użytkownik ma prawo w obecności kuriera sprawdzić zawartość przesyłki pod względem jej jakości.
 13. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy spisać z kurierem protokół szkodowy oraz zawiadomić o tym fakcie Serwis.
 14. Koszty dostawy zamówienia pokrywa Użytkownik.
 15. Użytkownik może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w przypadku niemożności doręczenia przesyłki z jego winy lub w przypadku rezygnacji z przyjęcia przesyłki.
 16. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z umowy w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru.
 17. Podstawą do reklamacji nie mogą być informacje o towarach zwarte na stronach Serwisu, gdyż nie są one elementem opisu technicznego.
 18. Informacje o towarach mogą zawierać rozbieżności ze względu na dokonywane zmiany parametrów.
 19. W przypadku błędnego opisu towaru lub błędnie podanej ceny Serwis ma prawo odmówić sprzedaży towaru.
 20. Zwrot towaru jest możliwy tylko po akceptacji przez Serwis.
 21. Zwracany towar musi być w stanie nienaruszonym, nieużywany – w innym przypadku zwrot nie będzie możliwy.
 22. Koszty związane ze zwrotem towaru pokrywa Użytkownik.
 23. Użytkownikowi zwracana jest na wskazane konto bankowe wartość towaru bez kosztów przesyłki oraz SMS Premium.
 24. Jeżeli Operator sieci GSM ujawni informację, że dany numer dopuścił się nadużycia telekomunikacyjnego (fraud), właściciel serwisu ma prawo do anulowania realizacji
  zamówienia a Użytkownik zobowiązuje się do niezgłaszania wobec właściciela Serwisu żadnych roszczeń z tego tytułu.
 25. Jeżeli Operator sieci GSM ujawni informację, że dany numer dopuścił się nadużycia telekomunikacyjnego (fraud) po realizacji zamówienia, właściciel Serwisu ma prawo zażądać od Użytkownika zwrotu kosztów realizacji zamówienia na konto bankowe właściciela Serwisu w ciągu 7 dni od informacji o nadużyciu. Właściciel Serwisu ma prawo dochodzić swoich roszczeń, jeśli Użytkownik nie ureguluje należności.